divendres, 9 de setembre de 2011

VI Edició dels Premis TIC de la Fundació Impuls

En aquesta edició, la Fundació Impuls estableix les següents categories de premis: 1. Premi a la millor experiència d’integració de les TIC a l’aula
Dotació - premi únic premi que consisteix en:
 • 3.000 euros en metàl•lic per al/s professional/s guanyadors del premi.
 • 6.000 euros en equipaments informàtics per al col•legi representat pels guanyadors.
 • Els 9 finalistes d’aquesta categoria que no hagin obtingut el premi rebran un netbook.
2. Premi Talita - Impuls a la millor experiència d’integració de les TIC a l’aula dirigida a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)
Dotació - premi únic premi que consisteix en:
 • Un portàtil per al/s professional/s guanyadors del premi.
 • Una pantalla digital interactiva de SMART Technologies per al col•legi representat pel/s guanyador/s.
3. Premi Impuls - Fundació Vodafone al projecte més innovador
Dotació - premi únic premi que consisteix en:
 • Un portàtil per al/s professional/s guanyadors del premi.
 • Una pantalla digital interactiva de SMART Technologies per al col•legi representat pel/s guanyador/s.

Bases Generals

 1. Podran participar-hi tots els professionals de l’educació en actiu, individualment o formant equip, que pertanyin a una escola d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o grau superior (pública, privada o concertada) ubicada dintre l’Estat espanyol.
 2. El treball haurà de consistir a la descripció d’una experiència educativa desenvolupada a l’aula i que utilitzi les noves tecnologies com a instrument innovador d’ensenyament i aprenentatge.
 3. La descripció del projecte es realitzarà completant el formulari de presentació de projectes habilitat en el portal del premi TIC.
 4. Els participants es comprometen a acomplir tots els criteris recollits en l’avís legal.
 5. La descripció - formulari - haurà d’incloure els següents apartats:
  1. Títol de l’experiència o activitat desenvolupada;
  2. Nom del/dels autor/s, telèfon i e-mail de contacte;
  3. Nom i adreça del col•legi, ciutat i província;
  4. Descripció general i metodologia de l’experiència o activitat desenvolupada;
  5. Etapa educativa on s’ha desenvolupat l’experiència o activitat;
  6. Dates durant les quals s’ha desenvolupat l’experiència o activitat;
  7. Objectius educatius proposats al començament i resultats de l’experiència o activitat;
  8. Altres aspectes qualitatius que permetin conèixer millor l’experiència desenvolupada així com replicar-la per altres professors:
   1. Processos de recerca i processament de la informació per part dels estudiants; treball col•laboratiu entre alumnes o escoles; adequació als distints ritmes d’aprenentatge dels alumnes, etc;
   2. Implicació del claustre de professors o de la direcció; repercussió a l’escola; integració curricular de l’experiència; difusió de l’experiència, etc.;
   3. Originalitat i creativitat de l’experiència en base a les solucions tècniques utilitzades i mitjans tecnològics disponibles; accessibilitat i usabilitat de la tecnologia utilitzada, etc.;
   4. Anteriors premis obtinguts per l’experiència;
   5. Adreça de la web o blog on es poden conèixer més detalls de l’experiència o activitat.
 6. Per tal de complementar el formulari s’haurà d’adjuntar una presentació de Power Point amb una extensió màxima de 15 diapositives. Aquesta presentació podrà tenir enllaços a altres planes webs, descàrrega de fitxers, accés a blogs, ftp... i qualsevol funcionalitat que permeti als usuaris completar la informació del projecte. (Veure règim de responsabilitat)
 7. L’experiència es presentarà únicament a través de la web oficial del premi TIC (www.premiotic.org) seguint les instruccions que s’hi especifiquen.
 8. El termini d’admissió de treballs es tancarà el 21 d'octubre de 2011, i només concursaran aquells treballs que hagin estat rebuts fins a la data.
 9. El jurat dels premis el compondran 6 membres amb dilatada experiència en el sector, a designar lliurament per la Fundació Impuls. Sense perjudici de l’anterior, el jurat serà presidit pel Sr. Antonio González Barros, President del Grup INTERCOM. Un membre del patronat de la Fundació Impuls, designat per la mateixa fundació, exercirà les funcions de Secretari del Jurat, amb veu i sense vot.
 10. Les reunions de deliberació del jurat tindran lloc abans del 21 de novembre de 2011. La decisió del jurat, que serà inapel•lable, es comunicarà directament als guanyadors i es publicarà a la web. Els concursants acceptaran les decisions del jurat. El vot serà personal i secret. Els premis es concediran al treball que obtingui la majoria dels vots del Jurat i en cas d’empat decidirà el vot del President.
 11. En el cas del premi millor valorat pel professorat, el guanyador serà aquell que hagi rebut més vots per part dels usuaris registrat a la web del premi.
 12. Els concursants accepten que la Fundació Impuls difongui pels mitjans que consideri oportuns els treballs que consideri d’interès amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’educació i a la integració de les TIC a l’aula. Acomplint estrictament la llei de protecció de dades la Fundació no facilitarà en cap cas dades de caràcter personal a tercers.
 13. L’acceptació del premi concedit suposa que l’autor expressament cedeix en exclusiva a la Fundació Impuls tots els drets d’explotació sobre el dit treball, i en especial, en les modalitats de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació i en qualsevol mitjà o suport conegut o per conèixer que pugui inventar-se en el futur sense cap mena de limitació.
 14. Amb la presentació del treball, tots els concursants expressament permeten que les seves dades de caràcter personal siguin incorporades a un fitxer automatitzat, quin titular i responsable, és la Fundació Impuls resultant les dites dades necessàries per a la gestió que calgui del concurs així com per a la posterior realització de comunicacions que efectua la Fundació Impuls d’aquelles activitats i esdeveniments relacionats amb la seva finalitat fundacional.
 15. La Fundació Impuls adoptarà totes aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la seguretat, confidencialitat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades de caràcter personal objecte de la present.
 16. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació bo i dirigint-se a la Fundació Impuls.
 17. L’organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes i/o desqualificar, previ avís, aquells participants i/o projectes que incompleixin algun punt de les bases durant el transcurs del concurs.
 18. El fet de concursar implica l’acceptació de les presents bases.
 http://www.premitic.org/web/en/bases.html
.

  Share/Bookmark

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada